TOIMINTA

Nurmijärven Vihreät toimivat monin eri tavoin ja monilla eri tasoilla. Osallistumme ja asetamme ehdokkaita vaaleihin, otamme kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, tuemme jäsentemme osallistumista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, järjestämme keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä erilaisia tapahtumia.

Vihreiden jäsenyys on kannanotto maailman menoon. Maksamalla jäsenmaksun tuet työtämme paremman maailman puolesta. Jäsenenä voit halutessasi myös itse osallistua aktiivisesti vihreiden toimintaan.

Vihreiden jäsenmaksu vuodelta 2013 on 30 euroa. Vähävaraisilta (opiskelijat, työttömät jne.) maksu on 12.5 euroa. Vihreiden jäsenetuna saat joka toinen viikko ilmestyvän Vihreä Lanka -viikkolehden (jäsenetu koskee Suomessa asuvia jäseniä).

SÄÄNNÖT

Nurmijärven Vihreät r.y.

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.6.2005 ja 21.9.2005.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Nurmijärven Vihreät r.y. ja sen kotipaikka on
Nurmijärven kunta.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on
• edistää toiminnallaan vihreitä arvoja – luonnon- ja
ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteis¬kunnallista
oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta – niin Nurmijärvellä
kuin yhteiskunnassa laajemminkin;
• tukea Vihreä liitto rp:n toimintaa ja lisätä vihreän liikkeen
kannatusta Nurmijärven alueella;
• yhdistää vihreän arvomaailman omaavia nurmijärveläisiä;
• edistää kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia
oman elinympäristönsä kehittämiseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• toimii Vihreä liitto rp:n ja Vihreä Uusimaa r.y:n
paikallisyhdistyksenä Nurmijärvellä,
• osallistuu ja asettaa ehdokkaita vaaleihin,
• ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin,
• tukee jäsentensä osallistumista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen,
• tekee tiedotus- ja julkaisutoimintaa,
• järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä
• järjestää muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää, voittoa
tavoittelematonta toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
• ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja;
• omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta;
• toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan myyjäisiä, arpajaisia ja
varainkeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt ja on 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen tai
ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta
yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on
jättänyt
jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.

5. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen
syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja viidestä kahdeksaan muuta
jäsentä.
Hallituksen jäsenten määrästä päättää yhdistyksen syyskokous.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja
taloudenhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset
ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksiin voivat osallistua puheoikeudella myös hallituksen
ulkopuoliset yhdistyksen jäsenet.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava tilintarkastajalle
viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee
antaa
kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta
hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevät- ja
syyskokouksen.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka- joulukuussa hallituksen määrääminä päivinä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa
varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahdenkymmenen (20)
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouksesta on ilmoitettava
yhdistyksen jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta
sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai tavallisessa
postissa lähetetyllä kirjeellä.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on:
1. käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, hallituksen
toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
3. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on:
1. hyväksyä toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus
seuraavalle kalenterivuodelle
2. päättää hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle
kalenterivuodelle
3. valita hallituksen puheenjohtaja
4. valita hallituksen muut jäsenet
5. valita yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
6. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai
syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle kaksi viikkoa ennen kokousta.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen yleiskokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3)
enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta
tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi siirretään sen varat
Vihreä Uusimaa ry:lle käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.