Nurmijärven kunnanvaltuuston esityslistalla, 24.3.2021, oli vastaukset kolmeen Vihreän valtuustoryhmän jättämään valtuustoaloitteeseen: vastaus aloitteeseen Seitsemän veljeksen kunniaksi perustettavasta luonnonsuojelualueesta, vastaus aloitteeseen lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotosta päätöksenteossa ja vastaus aloitteeseen koskien anonyymin rekrytoinnin käyttöönotosta.

Seuraavassa voit lukea valtuutettujemme Sami Virtasen, Leni Pispalan ja Pauliina Pukarisen aiheisiin liittyvät puheenvuorot:

 

RYHMÄPUHE SEITSEMÄN VELJEKSEN KUNNIAKSI PERUSTETTAVASTA LUONNONSUOJELUALUEESTA

Sami Virtanen

 

Arvoisa puheenjohtaja,

Koronakriisi on nostanut luonnon virkistyskäytön Suomessa uudelle tasolle. Luonnossa liikkuminen lisääntyi merkittävästi viime vuonna. Metsähallituksen hoitamilla valtion suojelualueilla tehtiin viime vuonna 8,2 miljoonaa maastokäyntiä. Ja kun muistetaan, että ulkomaalaisia asiakkaita ei viime vuonna ollut, voidaan todeta, että suomalaiset ovat todella lähteneet luontoon.

Viime vuonna sekä Nuuksion että Sipoonkorven kansallispuistoissa koettiin ennätysvuosi käyntimäärissä.. Luonnossa virkistäytyminen ja kotimaan matkailu olivat vahvassa nosteessa koronapandemian aikana. Koronapandemia ei kuitenkaan ole yksin syy luonnossa virkistäytymisen kasvuun.

Sain ympäristöministeriön ylijohtajalta, eli meidän vihreiden entiseltä valtuutetulta Tarja Haaraselta tuoretta ympäristöministeriön rahoittamaa tutkimustietoa. Tutkimuksen nimi on  Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi.   Tutkimus tehdään noin 10 vuoden välein. Siinä kartoitetaan suomalaisten ulkoilua, lähivirkistystä ja luontomatkailun kysyntää

Tutkimuksen tulokset valmistuvat tämän vuoden aikana, mutta alustavien tietojen mukaan 96 % suomalaisista ulkoilee. Tärkeimmät lähivirkistyksen motiivit ulkoiluun ovat fyysisen kunnon ylläpitäminen, rentoutuminen ja palautuminen, luonnon rauha ja hiljaisuus.

Merkittävä osuus ulkoilusta tapahtuu arjessa ja lähellä kotia, koronan aikaan tämä on korostunut. Kuntien rooli ulkoilumahdollisuuksien tarjoajana on merkittävä.

Samoin myös virkistyskäytön merkitys paikallistaloudelle on tärkeää. Keskimäärin kansallispuistoissa kävijöiden rahankäyttö tuo lähialueelle yli 10 euroa jokaista puiston retkeilypalveluihin ja luontokeskuksiin sijoitettua euroa kohti. Isojen kaupunkien ja pääkaupunkiseudun läheisyydessä korostuvat paikallistaloudellisten vaikutusten sijaan lähivirkistys- ja terveyshyödyt.

Seitsemän veljeksen luonnonsuojelualueen, eli Myllykosken  sijainti on täydellinen paikka myös markkinoida Taaborinvuoren aluetta, sekä tapahtumia ja Aleksis Kivi museota. Meillä siis yhdistyisi sekä virkistyshyödyt, että mahdolliset hyödyt matkailulle.

Näen tässä valtavasti mahdollisuuksia ohjata paikalla pysähtyviä tutustumaan myös muuhun Nurmijärveen. Toivon, että paikoitusaluetta hyödynnetään ja ehkä sinne joskus saadaan kyltti, jossa kerrotaan meidän Aleksis kivi -pääkaupungistamme. Ja  ehkä jossain vaiheessa kolmostien varressa voisi olla kyltti; pysähdy luontoon: seitsemän veljeksen luonnonsuojelualue muutaman sadan metrin päässä. Tässä on kunnalla erinomainen mahdollisuus virkistyskäytön kehittämisen ja luonnonsuojelun yhdistämisen kannalta.

Hirmunojan suhteen aloitteen valmistelussa oli jo otettu hienosti huomioon, että vaikka sijainti on syrjässä niin arvojen nostaminen esiin infotauluilla olisi mahdollista. Tämä myös varmistaa, että seitsemän veljeksen reitin Nurmijärven osuus pysyy mielenkiintoisena.

Kolikon kääntöpuolena on tietenkin se, että lisääntyneet kävijämäärät ja liikenne aiheuttavat paineita luonnon kestävyydelle, rakenteiden kunnolle ja turvallisuudelle.  Tämä voi aiheuttaa ristiriitoja, joiden yhteensovittamista on kunnassa mietittävä.

Jokamiehenoikeudet antavat meillä Suomessa todella hienot mahdollisuudet luonnon virkistyskäyttöön, mutta tuovat mukanaan myös velvollisuuksia. Myllykosken alueen paikoitusalue on myös erinomainen paikka muistuttaa alueella vierailevia oikeuksista ja velvollisuuksista. Aiemmin kuultujen lisäksi tällä on tietenkin merkitys myös luonnonsuojelun kannalta.

Kuukausi sitten julkaistiin Britannian valtionvarainministeriön rahoittama professori Dasquptan raportti. Raportin mukaan luonto tarjoaa meille ruokaa, vettä ja suojaa, säätelee ilmastoamme ja epidemioita ja luonto tarjoaa meille myös hyvinvointia vapaa-ajalla.

Kuten ilmastonmuutoksen myös luontokadon seuraukset ovat vakavat ja kauaskantoiset paitsi luonnon itsensä myös ihmisten terveyden, elannon ja talouden näkökulmasta. Maailmanlaajuisesti luontoa tuhoavia toimia rahoitetaan enemmän kuin luontoa suojelevia toimia, vaikka tiedämme, että suojelu on yhteiskunnalle halvempaa kuin jälkikäteinen ennallistaminen.

Luonnon suojeleminen on myös talouden suojelemista. UKK-instituutin mukaan liikkumattomuutemme suorat kustannukset ovat tällä hetkellä noin 4,4 mrd. € vuodessa. Tämä koostuu siis terveyspalvelujen ja lääkkeiden käytöstä, sairauspoissaoloista, työkyvyttömyyseläkkeistä jne. Tällaiset alueet ovat keinoja saada ihmiset luontoon ja liikkumaan. Luonnonsuojelu on myös ihmisensuojelua

Kiitos vielä erinomaisesta valmistelusta ja hienoa kuulla, että asia etenee päätöksen tekoon jo keväällä. Ryhmämme mielestä tämä on tärkeää niin ilmastonsuojelun, luonnonsuojelun, kunnan imagon ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta.

Kiitos!

RYHMÄPUHE VALTUUSTOSSA 24.3.2021 LIITTYEN VALTUUSTOALOITTEESEEN LAPSIVAIKUTUSTEN KÄYTTÖÖNOTOSTA

Leni Pispala

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut kuulijat,

Suomen ensimmäinen lapsistrategia julkaistiin kuukausi sitten. Lapsistrategian tavoitteena on kaikkien lasten Suomi, joka on aidosti lapsi- ja perhemyönteinen ja kunnioittaa lapsen oikeuksia. Strategia perustuu kolmeen pääajatukseen, joilla kunnioitetaan kaikkien lasten oikeuksia, otetaan lapset vahvasti huomioon yhteiskunnassa ja tuetaan lasten hyvinvointia.

Lapsen oikeuksia kunnioittavassa Suomessa lapsiin ja perheisiin vaikuttava toiminta nojautuu suunnitelmalliseen lapsi- ja perhepolitiikkaan sekä lapsen oikeuksien toteuttamiseen kaikessa poliittisessa toiminnassa. Vision mukaisessa yhteiskunnassa varmistetaan, että toiminnan vaikutukset lapsiin arvioidaan huolellisesti, ja että lapsia koskeva päätöksenteko perustuu laadukkaaseen tietoon ja asianmukaiseen harkintaan.

Lapsivaikutusten arviointi on yksi sopivista työkaluista tämän valtakunnallisen strategian toteuttamiseen. Toteutettaessa lapsivaikutusten arviointia oikein, sen avulla selvitetään päätösten vaikutukset lasten oikeuksien toteutumiseen, Näin toimittaessa yksittäisten tavoitteiden sijaan tarkastellaan kokonaisuutta.

Lapsivaikutusten arviointi on olennainen osa lapsen edun ja lasten oikeuksien toteutumista. Lapsivaikutusten arvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että lapsen etua harkitaan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Päätökset voivat koskea esimerkiksi lainsäädäntöä, budjettia tai politiikka- ja toimenpideohjelmia. Arvioinnin kohteena olevat vaikutukset voivat olla suoria tai välillisiä. Vaikutusten arviointi voi kohdistua lapsiin yleisesti tai jos päätöksenteko koskee esimerkiksi tiettyä lapsiryhmää, on arvioitava päätöksen vaikutuksia juuri kyseisen lapsiryhmän osalta. Arvioinnin kohteena tulee olla toimien sekä lyhyen, keskipitkän että pitkän aikavälin vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arviointi mahdollistaa eri vaihtoehtojen vertailun ja parhaan ratkaisun löytämisen.

Lapsivaikutusten arvioinnissa on tärkeää tunnistaa myös kielteiset seuraukset. Toisinaan näiden vaikutusten painoarvo voi olla tavoiteltuja vaikutuksia merkittävämpi. Kielteisten vaikutusten tunnistaminen ja rehellinen tunnustaminen mahdollistavat uusien, alkuperäistä parempien toteutustapojen löytämisen.

Kuten aloitteen vastaustekstissä esimerkkinä mainitaankin, lapsivaikutusten arviointiin kuuluu lasten kuuleminen. Sen toteuttaminen ikätason mukaisin keinoin on tärkeä osa prosessia. Näin lasten oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa toteutuu ja päätöksentekoa varten tarvittava tietopohja vahvistuu.

Nuuka- ohjelman tiukan euron taloustilanteessa lapsivaikutusten arviointi on entistä tärkeämpää. Heikko taloudellinen tilanne ei saa olla peruste jättää lapsivaikutusten arviointeja tekemättä. Päinvastoin: mitä niukemmat resurssit, sen tärkeämpää on huolehtia valintojen tai säästöjen tarkoituksen- ja oikeudenmukaisuudesta.

Vihreä valtuustoryhmä kiittää viranhaltijoita hyvästä vastauksesta aloitteeseen ja toivoo näkevänsä hallinnonalasta riippumatta, esityslistalle tuotavissa päätöksissä perusteellisia lapsivaikutusten arviointeja.

Kiitos!

 

RYHMÄPUHE LIITTYEN VALTUUSTOALOITTEESEEN ANONYYMIN REKRYTOINNIN KÄYTTÖÖNOTOSTA

Pauliina Pukarinen

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat sekä muut kuulijat,

Aivan ensimmäiseksi valtuustoryhmämme haluaa kiittää nopeasta vastauksesta aloitteeseemme.

Suomen perustuslakiin on kirjattu yhdenvertaisuuden periaate, jolla tarkoitetaan syrjinnän kieltoa ja ihmisten yhdenvertaisuutta lain edessä. Laki kieltää syrjinnän ja velvoittaa työnantajat aktiivisesti edistämään yhdenvertaisuutta ja muuttamaan olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista.  Kunta työnantajana on vastuussa siitä, että työnhakijaa ei syrjitä rekrytoinnissa. Syrjimättömyyden periaatteen toteutuminen on toisinaan haasteellista, koska jokaisella ihmisellä on vähintään tiedostamattomia oletuksia ja asenteita.

Työmarkkinoilla kohdataan merkittävän paljon muun muassa ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan tai ulkonäköön liittyvää syrjintää.  Nimi on usein este työllistymiselle. Vuosina 2016-2017 Koneen säätiön rahoittamassa tutkimuksessa lähetettiin 5000 työhakemusta suomalaisilla ja ulkomaalaisilla nimillä.  Kuvitellut henkilöt olivat Suomessa käyneet koulunsa ja kaikkien suomenkielentaito oli hyvä. Suomalaisnimiset työnhakijat saivat haastattelukutsuja monin kertaisesti muihin hakijoihin verrattuna.  Olen itse lähipiirissäni nähnyt, kuinka vasta nimen suomalaistamisen jälkeen on tullut ensimmäinen kutsu työhaastatteluun. Jos ei pääse haastatteluun, ei ole mitään mahdollisuutta saada työtäkään.

Eri vähemmistöjen lisäksi erityisesti nuorilla naisilla on haasteita työllistymisessä, koska perhevapaat jakautuvat yhä epätasaisesti. Anonyymista rekrytoinnista hyötyvät myös iäkkäämmät työnhakijat.

 

Vaikka ikä on vain numero, voi kutsu työhaastatteluun jäädä sen takia tulematta. Anonyymi rekrytointi on tehokas tapa lisätä tasa-arvoa ja vähentää kokemuksia syrjinnästä.

 

Anonyymissa rekrytoinnissa haastatteluvalintoja tekevät esihenkilöt arvioivat hakijoita vain hakemusten kompetenssitietojen perusteella. Esihenkilöt ovat kokeneet haastateltavien valinnan helpottuneen, koska vain osaamisella on merkitystä. Anonymiteetti toteutetaan rekrytoinnin työnkulussa siihen asti, kunnes haastatteluvalinnat on tehty.   Haastattelusta eteenpäin haku etenee tavalliseen tapaan, jolloin päästään myös tarkastamaan tutkinto- ja työtodistukset ja ovatko haastatellut varmasti kelpoisia hakemaansa tehtävään.

Kuntarekryn sivuilta voi käydä toteamassa, että ainakin Turku ja Espoo rekrytoivat anonyymisti myös opettajia ja sosiaalityöntekijöitä. Helsingissä suurin osa anonyymisti rekrytoiduista oli kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, mutta pilotissa oli mukana muitakin toimialoja, kuten sosiaali ja terveystoimiala sekä HKL.  Koska kokemukset olivat hyviä, anonyymia rekrytointia on Helsingissä päätetty jatkaa ja laajentaa.

Nurmijärvi on muuttovoittoinen kunta, vuodesta 2015  vuoteen 2019 kuntaamme muuttaneista 826 henkilöä eli reilusti yli puolet olivat vieraskielisiä.  Ottamalla käyttöön anonyymin rekrytoinnin, voimme viestiä uusille kuntalaisille heidän olevan tervetulleita myös töihin kuntaamme. Palvelujen ja kotoutumisen kannalta on hyvä, että kuntamme monimuotoisuus näkyy myös kunnan tarjoamissa palveluissa. Toivomme, että kokeilu olisi mahdollisimman laaja Nurmijärvelläkin, ja johtaisi pysyvään käytäntöön. Pidemmän päälle on kaikkien etu, että paikan saa paras mahdollinen ammattilainen.

 

Kiitos!

 

Lisäksi vihreät valtuutetut Jonna Heinonen ja Leni Pispala jättivät valtuustoaloitteen Nurmijärven kunnan osallistumisesta Pride-viikon liputukseen. Aloitteen tekstin voit lukea täältä:

 

Valtuustoaloite Nurmijärven kunnan osallistumiseksi Pride-liputukseen

 

Mahtavaa aktiivisuutta ja vaikuttamista Vihreä valtuustoryhmä!!!