Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.6.2005 ja 21.9.2005
Yhdistyksen nimi on Nurmijärven Vihreät ry ja sen kotipaikka on Nurmijärven kunta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja: luonnon.- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta – niin Nurmijärvellä kuin yhteiskunnassa laajemminkin, tukea Vihreä liitto rp:n toimintaa ja lisätä vihreän liikkeen kannatusta Nurmijärven alueella, yhdistää vihreän arvomaailman omaavia nurmijärveläisiä sekä edistää kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia oman elinympäristönsä kehittämiseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii Vihreä liitto rp:n ja Uudenmaan Vihreät ry:n paikallisyhdistyksenä Nurmijärvellä, osallistuu ja asettaa ehdokkaita vaaleihin, ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, tukee jäsentensä osallistumista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, tekee tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä järjestää muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää, voittoa tavoittelematonta toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä.

Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, on 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Katso lisää liittymisestä täältä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.

Yhdistyksen jäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jota kutsutaan näissä säännöissä perusjäsenmaksuksi. Vähävaraisilta jäseniltä perittävää alennettua jäsenmaksua kutsutaan alennetuksi jäsenmaksuksi. Perusjäsenmaksuun ja alennettuun jäsenmaksuun sisältyy sekä jäsenen jäsenmaksu yhdistykselle että yhdistyksen jäsenmaksu puolueelle kyseisestä jäsenestä. Puoluekokous päättää vuosittain perusjäsenmaksun ja alennetun jäsenmaksun suuruuden sekä perusjäsenmaksun ja alennetun jäsenmaksun jakautumista yhdistykselle ja puolueelle tuleviin jäsenmaksuosuuksiin.

Hallituksen tehtävät

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja viidestä kahdeksaan muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten määrästä päättää yhdistyksen syyskokous. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksiin voivat osallistua puheoikeudella myös hallituksen ulkopuoliset yhdistyksen jäsenet.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

Yhdistyksen vuosittaiset kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevät- ja syyskokouksen. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määrääminä päivinä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahdenkymmenen (20) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouksesta on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai tavallisessa postissa lähetetyllä kirjeellä. Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto, päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on hyväksyä toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle, päättää hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle kalenterivuodelle, valita hallituksen puheenjohtaja, valita hallituksen muut jäsenet, valita yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja sekä käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kaksi viikkoa ennen kokousta.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen yleiskokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi siirretään sen varat Uudenmaan Vihreät ry:lle käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.